Warunki korzystania

Prosimy o przeczytanie uważnie poniższego regulaminu przed korzystaniem z serwisu fontancasino.click.

Korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich zawartych tu zasad.

1. Warunki użytkowania

Aby korzystać z serwisu fontancasino.click, musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie wolno korzystać z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem ani w celach niezgodnych z zasadami etyki.

  • 1.1. Zabrania się dostępu do konta innej osoby bez jej zgody.
  • 1.2. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze obraźliwym, agresywnym, pornograficznym lub nawołującym do przemocy.
  • 1.3. Zabrania się rozpowszechniania wirusów, spamu lub innego oprogramowania szkodliwego dla serwisu lub użytkownika.
  • 1.4. Zabrania się naruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  • 1.5. Zabrania się wykorzystywania serwisu w celach komercyjnych bez uzyskania wcześniejszej zgody.

2. Odpowiedzialność

fontancasino.click nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z serwisu, błędnej interpretacji udostępnionych informacji lub naruszenia regulaminu przez użytkowników serwisu.

Serwis nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w działaniu sieci internetowej, które mogą prowadzić do zawieszenia lub utraty danych.

Tekst ten ma jedynie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje porady prawnej.

3. Ochrona danych osobowych

fontancasino.click gwarantuje ochronę prywatności użytkowników serwisu. Wszelkie dane osobowe przekazane przez użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • 3.1. Dane osobowe mogą być wykorzystane jedynie w celach realizacji usług świadczonych przez serwis.
  • 3.2. Dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim bez zgody użytkownika.
  • 3.3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

4. Zgłaszanie naruszeń

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków na adres e-mail .

W zgłoszeniu prosimy o podanie dokładnych informacji dotyczących naruszenia.

5. Zmiany w regulaminie

Serwis fontancasino.click zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy będą powiadomieni o każdej zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nowym regulaminem i akceptacji go w celu dalszego korzystania z serwisu.

6. Postanowienia końcowe

Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników serwisu fontancasino.click.

Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od postanowień regulaminu wymagają formy pisemnej i akceptacji przez obie strony.

W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z korzystania z serwisu fontancasino.click, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby serwisu.